Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Vitans en haar klant. Maakt u gebruik van de diensten van Vitans, dan gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Definities en identiteit van de opdrachtnemer

Vitans is de opdrachtnemer, die haar diensten aanbiedt. De opdrachtgever is de klant die gebruikt maakt van de aangeboden diensten. Onder een overeenkomst worden alle afspraken verstaan die gemaakt zijn tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer betreffende de diensten. De diensten van Vitans worden uitgevoerd door Michelle Tans, eigenaar van Vitans. Tenzij anders overeengekomen.

VITANS

KvK: 63194945

BTW: NL001817522B67

Bank: NL48 RABO 0303 4387 62

E-mail: info@vitans.nl

Artikel 3 - Overeenkomst en levering

1. Een overeenkomst is gebaseerd op een inspanningsverplichting. De opdrachtnemer kan niet worden aangesproken op een resultaatverplichting. De opdrachtnemer streeft naar hoge kwaliteit en zal de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

2. In veel gevallen is de opdrachtgever voor het uitvoeren van de overeenkomst afhankelijk van informatie die aangeleverd dient te worden door de opdrachtnemer. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat deze informatie tijdig aan de opdrachtnemer wordt verstrekt. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de leveringstermijn op te schorten als de informatie niet tijdig is verstrekt.

3. Er is definitief sprake van een overeenkomst als de opdrachtnemer de door opdrachtgever getekende offerte heeft ontvangen. Een overeenkomst kan ook per mail door de opdrachtgever worden bevestigd.

Artikel 4 - Prijzen, aanbiedingen en offertes

1. Prijsopgaven, aanbiedingen en offertes zijn tijdelijk en vervallen, tenzij anders aangegeven, na 30 dagen.

2. Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Op de factuur wordt de BTW apart vermeld.

Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden

1. Zodra er sprake is van een overeenkomst stuurt de opdrachtnemer een digitale factuur voor de volledige opdracht, tenzij anders overeengekomen. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum op het door Vitans aangegeven bankrekeningnummer.

2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Alle werkzaamheden worden opgeschort zolang het verzuim voortduurt. Vanaf de vervaldatum is de opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd. Deze is gelijk aan de geldende wettelijke rente.

3. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met de incasso gemoeid zijn, verschuldigd.

4. Eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.

Artikel 6 - Beëindiging van de opdracht

1. De opdrachtgever kan de overeenkomst tussentijds beëindigen. De opdrachtnemer heeft desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen bedragen.

2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht om (begeleidings)trajecten te annuleren, zonder opgaaf van redenen. De annulering dient schriftelijk door de opdrachtnemer bevestigd te worden. Eventuele reeds betaalde bedragen door opdrachtgever, worden door de opdrachtnemer teruggestort. Daarmee vervalt de overeenkomst zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 7 - Annuleren of verzetten van een afspraak

1. Afspraken die langer dan 24 uur van te voren worden geannuleerd of verzet zullen niet in rekening worden gebracht. Tenzij anders overeengekomen. Bijvoorbeeld bij werkzaamheden die veel voorbereidingstijd vergen en/of een dag(deel) in beslag nemen.

2. Wordt een afspraak korter dan 24 uur van te voren geannuleerd of gewijzigd, dan zal de opdrachtnemer de kosten in rekening brengen. De opdrachtgever is verplicht deze te betalen. Dit geldt ook als de opdrachtgever niet verschijnt op een geplande afspraak.

3. Indien een afspraak door opdrachtnemer wordt geannuleerd dan worden de eventueel reeds betaalde kosten gerestitueerd.

Artikel 8 - Geheimhouding

1. Alle informatie die opdrachtnemer tijdens de uitvoering van haar diensten van de opdrachtgever krijgt, zal vertrouwelijk behandeld worden. Er wordt geen informatie aan derden verstrekt, met uitzondering van situaties waarin de opdrachtnemer daar op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak toe verplicht is of als de opdrachtgever daar toestemming voor heeft gegeven.

2. Bij het aangaan van een overeenkomst geeft de opdrachtgever opdrachtnemer automatisch toestemming om de NAW gegevens en een telefoonnummer vast te leggen in het klantenbestand van de opdrachtnemer. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor communicatie met de opdrachtgever en voor administratiedoeleinden.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

Documenten en methodieken die tijdens de uitvoering van de opdracht gebruikt worden, zijn en blijven eigendom van Vitans. Opdrachtgever kan gebruik maken van de verstrekte documenten en deze eventueel vermenigvuldigen voor eigen gebruik maar ze mogen niet door opdrachtgever, zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, of gedeeld worden met derden.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. De werkzaamheden van opdrachtnemer zijn van adviserende aard. Daarbij wordt gestreefd naar maximale kwaliteit. Desondanks aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten. De eindverantwoordelijkheid voor het toepassen van adviezen ligt te allen tijde bij de opdrachtgever.

2. Aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht. En dan alleen dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk. Opdrachtnemer zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

Artikel 11 - Klachtenprocedure

1. Eventuele klachten ten aanzien van geleverde diensten dienen binnen 14 dagen schriftelijk gemeld te worden bij de opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal de klacht beoordelen en deze, indien gerechtvaardigd, in overleg met opdrachtgever zo goed mogelijk oplossen.

2. Opdrachtnemer en opdrachtgever zoeken in beginsel naar een passende oplossing voor de klacht. Als de klacht niet naar tevredenheid opgelost kan worden, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid gebruik te maken van het S.C.A.G. (i.g.v. orthomoleculair voedingsadvies), waarbij opdrachtnemer is aangesloten. Meer informatie kan opdrachtgever vinden op de website van S.C.A.G. (www.scag.nl) en in het document: Folder SCAG

SCAG

Overige gegevens

KVK:     63194945

BTW:    NL001817522B67

Disclaimer                  Algemene Voorwaarden

Sitemap                        Privacy Statement

Contact

VITANS - Michelle Tans

Praktijk: Stationsstraat 1-E-1, 2371 SH Roelofarendsveen

Connect

© VITANS 2023